USACares Jobs

Job Information

Abbott Trade Sales Representative in Bien Hoa, Vietnam

Báo cáo cho: Quản lý bán hàng khu vực

Địa điểm: Bình Phước

NHIỆM VỤ CHÍNH

  • Thực hiện các bước bán hàng cơ bản và các phép toán qui đổi trong Sales

  • Hồ sơ bán hàng, tuyến bán hàng, đánh giá thực hiện, trưng bày và bán đủ các nhãn hàng

  • Thu công nợ, cân đối công nợ

  • Nghiên cứu số liệu của mỗi cửa hàng, thống kê, lựa chọn và phát triển cửa hàng mới

  • Thống kê hàng tồn kho theo kế hoạch bán hàng và báo cáo bán hàng hằng ngày

  • Đạt độ bao phủ & đơn hàng hiệu quả. Nâng câp và duy trì cửa hàng

- Thu thập thông tin đối thủ cạnh tranh. Đạt chỉ tiêu được đề ra

An Equal Opportunity Employer

Abbot welcomes and encourages diversity in our workforce.

We provide reasonable accommodation to qualified individuals with disabilities.

To request accommodation, please call 224-667-4913 or email corpjat@abbott.com

DirectEmployers